ɡ 26 30 " " ѡ ɡ 26 . " " . 27 ɡ ɡ . 30
http://www.youm7.com