.

. 120 207 . . .
ӡ . . ߡ / 81.19. . . . ߡ . .


. . ߡ / 1.3032 . 300 . 75 106.13. . . "" . .


. . ߡ ɡ . 1648.55 ɡ 1739 . .
ǡ .. . . . 101.29 103.23. . . ɡ .
/
ɡ . . 70 .


/
-20 . . .


/
. .


/
. . .. -70. .