.

.

. . . .:

.
. 364 2008. . . . . . 314 .

:

. ɡ . 1.3000. ߡ . 2012. . . . .

:

:
. . . . / 101.00. ǿ. . . .

:

.
. . . . 100 .