- - -
USD
ӡ . ɡ . . ɡ . .
EUR
/ . . . ڡ . / 1.35- 1.3750 .
GBP
GBP . ʡ . . . GBP. / 1.5675.
ɡ
. . . ɡ ɡ ɡ ѡ / .
|