- - -
USD
ɡ . 78.0-78.5. ɡ ڡ 77 78.
EUR
/ 1.3650 . . / . 1.3428 .
GBP
/ / . / ɡ . ɡ / 1.5781.
SEK NOK
ɡ . . ѡ ɡ . ɡ .|