.. ɡ .


/ 1.4270 ӡ . ɡ ɡ . ɡ . ɡ . . ɡ .
ӡ . . 1.4270 . . . . . ɡ . .ӡ . . 0.3% 0.1% . 0.5% . ڡ . .89
ӡ 89 . ɡ . ǡ ɡ . . ɡ ./ :
. 1.4520. 1.4540. 1.4700 1.4940 . . 1.4325 20 1.4260 1.3940.

/ :
1.6550 55 1.6210. 1.6550 1.6615. 1.6745. 55 200 1.6000.

/ :
"" 76. . . 77.7 78.50 80.20.

/ :
. . . 0.8090 0.8270 0.8340.

/ :
. 1.1890. . 1.2020 1.2345 1.2460.

/
ӡ / 1.3790 1.2315. 1.2750. 400 . 1.3180 .