.. / 3 1.4900 . 29 1.0920. / 81.52 82.17 .USD

-
. ڡ . . . / 3 1.4900 . 29 1.0920. / 81.52 82.17 . 1.8% 1.9% 3.1%. . .

EUR

-
ɡ . ȡ . ɡ . . ɡ ɡ . ɡ . . .

JPY

- /
/ ɡ . 82.75 81.61 . ϡ . . ڡ . ɡ .

Crude oil

-
. 113 112.86 . . 112 115 ѡ ڡ ./ EUR/USD
700 . ߡ . .

/ GBP/USD
1.6760 1.6625. ߡ 1.6750 .

/ USD/JPY
ӡ 81.60. . .

/ USD/CHF
0.8690 0.8730. ʡ 0.8650.Gold
1.400 1.538 . ɡ ɡ .