: ɡ (5) 1953 :


1
: 1. : . 2. : : . : . 3. : . 4. : . 5. : ( ) . 6. : . 7. : . 8. : .2
1. . 2. . 3. .3
1. . 2. .4
: 1. . 2. : . . . .5
: . . . . . .6
: . . . . . . . .7
1. . 2. .8
.9
.10
1. . 2. . 3. - (2) - : . . . . . . . . 4. . 5. .11
1. : . . . . 2. (1) .12
1. : . . . . . . 2. (1) ɡ . 3. (1) .13
1. . 2. .14
.15
1. . 2. ɡ . 4. .16
1. . 2. .17
1. ɡ . 2. . 3. . 4. .18
.19
1. . 2. . 1422 2001 .